Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Ali Haydar Bey’e Ait Levhanin Incelenmesi

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Ali Haydar Bey’e Ait Levhanın İncelenmesi

Nihat Kagnici

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-7
ÖZ

Arap harflerinin estetik kural ve kaidelere uygun olarak yazılmasına güzel yazı manasında “Hüsnü hat” veya “hat sanatı” adı verilmiştir.  Hat sanatının doğuşundan itibaren birçok yazı çeşidi ortaya çıkmıştır. Bu yazılardan bazıları rağbet görmüş, bazıları ise tamamen kullanım dışı kalmıştır. Günümüzde onbir çeşit yazı kullanılmakla beraber hat sanatımızın ana karakterini oluşturan yazı çeşitleri “aklam-ı sitte” olarak adlandırılan altı çeşit yazıdan oluşmaktadır. Bu yazılardan sonra en meşhur olanı ise hiç şüphesiz kendine özgü tavrı ve estetik özellikleriyle talik yazıdır. Talik yazı 8. yüzyılın ikinici yarısında İran’da doğup gelişmiş ve Osmanlı’lara 15. yüzyılda gelmiştir. 18. yüzyıldan itibaren ise Türk şivesine bürünerek hattat Yesârî Mehmed Esad Efendi ve oğlu Yesârîzade Mustafa İzzet Efendi eliyle Osmanlı talik yazı ekolü ortaya koyulmuştur. Osmanlı talik ekolünün son büyük temsilcisi olan Hattat Sami Efendi talik hocası Ali Haydar Bey dir. Bu büyük hattatımızın tanıtılması ve Konya Bölge Yazma Eserler koleksiyonunda bulunan bir eserinin incelenmesi ve bu kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması maksadıyla bu makale kaleme alınmıştır.

 

The writing of Arabic letters in accordance with aesthetic rules and rules is called "Hüsnü Hat" or "Hat Sanatı" in the sense of beautiful writing. Since the birth of arabic calligraphy, many types of writing have emerged. Some of these articles were popular, while others were completely out of use. Although eleven types of writing are used today, the types of writing that constitute the main character of our calligraphy consist of six types of writing called "aklam-ı sitte". After these writings, the most famous one is undoubtedly the talik script with its unique attitude and aesthetic features. Talik script was born and developed in Iran in the second half of the 8th century and came to the Ottomans in the 15th century. From the 18th century onwards, the Ottoman talik script was introduced by the calligrapher Yesari Mehmed Esad Efendi and his son Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, adopting a Turkish accent. Calligrapher Sami Efendi, who was the last great representative of the Ottoman talik school, was Ali Haydar Bey. This article has been written in order to introduce this great calligrapher and to examine one of his works in the Konya Region Manuscripts collection and to transfer this cultural heritage to future generations.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nihat Kagnici, NEcmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Sanatlar
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Baysal A.F., Şeker Ö. (2022). Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Sandukası Üzerinde Bulunan Müzeyyen Ahşap Parçalar Üzerine Bir Değerlendirme, Nigarhane Dergisi, 2, 1-7.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Ali Haydar Bey’e Ait Levhanin Incelenmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 08.11.2022, Kabul Tarihi : 29.12.2022 , Yayın Tarihi : 29.12.2022
Nigarhane
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;
index index index