Mevlâna Celâleddin-I Rûmî’nin Sandukasi Üzerinde Bulunan Müzeyyen Ahsap Parçalar Üzerine Bir Degerlendirme

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Sandukası Üzerindeki Tezyinat

Ali Fuat Baysal,Özgenur Seker

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-7
ÖZ

Kültürümüzde saygı sadedinde cenaze için türbe yapımına özel bir önemin atfedildiği malumdur. Vefat eden şahsiyetin kutsiyeti nispetinde farklı tip ve ölçülerde abidevi mezarlar inşa edilmiştir. İslam düşünce tarihinde önemli bir isim olan Mevlânâ Celaleddin Rûmi için de vefatının ardından Konya’da devrin mimari ve tezyînî özelliklerini ihtiva eden abidevi bir mezar yapısı inşa edildiği bilinmektedir. Mevlânâ Celaleddin Rûmi, 1273 yılında vefatının ardından, babası Bahâeddin Veled’in (ö. 1231) kabrinin bulunduğu bahçeye defnedilmiştir. Mimar Bedreddin tarafından 1273-1274 yıllarında inşa edilen ve on ay gibi bir sürede tamamlanan bu türbenin biçimi ve özelliği konusunda; Selçuklu veya Karamanoğlu Dönemi’ne ait olduğu yönünde farklı rivayetler bulunmakla birlikte elimizde net bir bilgi yoktur. Günümüzde mermer sandukanın üzerinde ahşap sandukanın bulunması ve üzeri pûşide ile kaplı olmasından dolayı bahse konu müzeyyen ahşap parçaları görmek mümkün değildir. Ancak sanduka üzerindeki pûşidenin kaldırılması ile görebilmek mümkündür. Bir dönem Dergâhın önemli bir parçası olarak değer gördüğünü düşündüğümüz ahşap parçalar, bugün gözlerden uzak bir şekilde muhafaza edilmektedir.

 

It is known that a special importance is attached to the construction of mausoleums for funerals out of respect in our culture. Monumental tombs of different types and sizes were built in proportion to the sanctity of the deceased person. It is known that for Mevlana Celaleddin Rumi, an important name in the history of Islamic thought, a monumental tomb was built in Konya after his death, containing the architectural and ornamental features of the period. After the death of Mevlana Celaleddin Rumi in 1273, he was buried in the garden where the grave of his father Bahaeddin Veled (d. 1231) is located. Regarding the form and characteristics of this tomb, which was built by the architect Bedreddin in 1273-1274 and completed in ten months; Although there are different rumors that it belongs to the Seljuk or Karamanoğlu Period, we do not have any clear information. Today, it is not possible to see the ornamented wooden pieces in question, since there is a wooden sarcophagus on the marble sarcophagus and it is covered with pushide. However, it is possible to see it by removing the pushida on the sarcophagus. Wooden pieces, which we thought were valuable as an important part of the Lodge, are kept out of sight today.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Fuat Baysal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Kalemişi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Baysal A.F., Şeker Ö. (2022). Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Sandukası Üzerinde Bulunan Müzeyyen Ahşap Parçalar Üzerine Bir Değerlendirme, Nigarhane Dergisi, 2, 1-7.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mevlâna Celâleddin-I Rûmî’nin Sandukasi Üzerinde Bulunan Müzeyyen Ahsap Parçalar Üzerine Bir Degerlendirme, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 10.11.2022, Kabul Tarihi : 29.12.2022 , Yayın Tarihi : 29.12.2022
Nigarhane
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;
index index index